Ritningskonvertering

Konvertera ritningar till CAD

Det är av stor vikt att dina ritningar kontinuerligt uppdateras efter varje förändring i ett byggprojekt eller under löpande fastighets-förvaltning. Ritningar och installationsscheman ska vara lättillgänglig och läsbar dokumentation eftersom de används som del-information i en rad andra viktiga dokument för att komma vidare i bygg-, konstruktions- eller förvaltningsprocessen.

  • Orienteringsritningar för BRAND och SPRINKLER
  • Utrymningsplaner
  • SBA handlingar
  • VVS- och EL-tekniska system

Vi har vid ett flertal tillfällen hjälpt kunder att räkna ut förhyrd yta från CAD ritningar där det i de flesta fall framkommit att ytan angiven i avtal och inte stämt överens med verklig yta. Oftast till förvaltningens nackdel.

Underlagen för konvertering kan vara av skilda lag. Allt från gamla pappersritningar, bildkort, hybridritningar och vektorbaserat underlag till utförliga 3D-objekt i CAD-format.

Skapa en modern digital informationsstruktur
DokumentAssistans hanterar all typ av fastighetsdokumentation; konstuktions- och arkitektritningar, el och VVS. Genom konvertering skapas en fulländad sammanställning av varje enskilt förvaltningsobjekt som möjliggör ett enhetligt arkiv.

De nya underlagen har självklart den senaste objektteknologin och uppfyller kraven för framtidens behov inom ritningshantering. Handlingarna blir redigerbara och ligger som grundhandlingar i projekt. Med rätt instruktioner till projektgruppen kommer uppdatering av ritningsarkivet underlättas.

Konvertering av fastighetsdokumentation
Konverteringen gör att du slipper ha flera olika ritningar för varje enskilt objekt och får en enhetlig och fulländad sammanställning på alla sektioner, fasader och planer.

Att se objektets alla utrymmen i 3D-detalj skapar högre relationsstatus och ger er ett bättre perspektiv på verkligheten. Men vi konverterar även till 2D, då hög precision inte alltid är slutmålet.

Vi bestämmer nivån tillsammans med dig som kund och låter alltid slutproduktens användningsområden styra konverteringsprocessen.

Konvertering av installationsritningar
För att uppnå högre relationsstatus och göra det befintliga digitala arkivet än mer översiktligt och komplett kan även original-installationsritningar för El och VVS digitaliseras. Vi konverterar ritningar från pappersoriginal, bildkortsoriginal och rasteroriginal till enhetliga CAD-ritningar. Du väljer själva vilket format som är att föredra: 3D-objekt eller 2D med linjer.

För att kunna skapa exakta relationshandlingar för installationer krävs att man utför uppritningen på plats. Samtidig måste man ha tillgång till alla dolda utrymmen som mellan undertak och bjälklag och stängda schakt, vilket kan bli orimligt dyrt.

Bestämmer man sig för att de underlag som finns är relation och att detaljernas läge och dimension är korrekta, kan en kostnadseffektiv digitalisering utföras i både 2D och 3D.